Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rapp Live Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.11.2021.

Rekisterinpitäjä

Rapp Live Oy

Firdonkatu 2
00520 HELSINKI

Puh. 044 7799 277

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Talouspäällikkö Ville Karttunen, puh. 044 7799 273

Rekisterin nimi

Henkilötietorekisteri, joka koskee Rapp Live:n palvelukseen hakevia työnhakijoita sekä yrityksen kotisivuilla yhteystietonsa jättäneitä.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Peruste on henkilön oma suostumus (omaan tahtoon perustuva tietojen luovuttaminen).

Työnhakijoilta kerättävien tietojen käsittelyn tarkoituksena on arvioida hakijoiden soveltuvuutta yrityksen avoimiin työtehtäviin. Muiden yhteystietojensa jättäneiden osalta tietoja käsitellään tietojen jättäneen henkilön yhteydenottopyynnön tarkoituksen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Työnhakijoilta kerätään heidän itsensä päättämä laajuus henkilöstötiedoista (vapaamuotoinen hakemus ja CV) tai järjestelmää hyödynnettäessä nimi ja yhteystiedot sekä opiskelu- ja työhistoriatietoja.

Työnhakijan tiedot poistetaan vuoden kuluessa niiden jättämisestä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi.

Työnhakijoiden tietoja voivat käsitellä vain henkilön valintaan osallistuvat henkilöt. Hakuprosessissa kunnioitetaan hakijoiden yksityisyydensuojaa.

Muiden yhteydenottopyyntöjen osalta tietoja käsitellään tapauskohtaisesti riippuen yhteydenottopyynnön luonteesta, kuitenkaan jakamatta jätettyjä tietoja kenelläkään muulle kuin asianosaisille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Työnhakijoiden osalta tietoja ei luovuteta Rapp Live Oy:n ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena tähän voi olla esim. soveltuvuusarvioinnin toteuttaminen palveluna, jolloin hakijan tiedot välitetään hänen suostumuksellaan soveltuvuusarviointeihin erikoistuneelle palveluntarjoajalle.

Muiden yhteydenottopyyntöjen osalta tietoja ei luovuteta myöskään ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena tähän voi olla esim. tarjouspyyntö, mihin tarvitsemme jonkin osa-alueen osalta alikonsulttiverkostostamme osaamista tarjouksen jättämiseksi.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääperiaatteina henkilötietojen käsittelyssä ovat henkilöiden yksityisyyden suojan kunnioittaminen sekä huolellisuus. Käsiteltävät tiedot suojataan tietojärjestelmien suojausten ja käyttöoikeuksien avulla asianmukaisesti. Palvelimilla olevat tiedot suojataan huolehtimalla laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Järjestelmien tietosuojasta huolehtii järjestelmätoimittaja.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle noin kuukauden kuluessa. Lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat tiedot säilytetään kuitenkin lain edellyttämän ajan.