Palvelumme

Tarjoamme taloyhtiöille rakennushankkeiden projektinjohdon, valvonnan ja koordinoinnin palveluja. Toimimme taloyhtiön etujen valvojana, isännöitsijän luotettavana rakennuttamisen ammattilaisena ja vastaamme rakennushankkeen sujuvasta etenemisestä.

Uudiskohteissa valvomme osakkeen omistajien etuja rakennustyön tarkkailijan roolissa.

Meiltä löytyy osaamista myös ryhmärakennuttamiseen sekä ullakkotilojen lisärakentamishankkeiden ja täydennysrakentamisen rakennuttajapalveluihin. Yritys tarjoaa myös teknistä konsultointia asuinkiinteistöjen omistajille ja osakkaille.

Palvelut yksilöidään aina asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja sisällöltään ammattimaisiksi.


Kattavat palvelumme ovat

 • Rakennuttaminen ja projektinjohto
 • Rakennustyön valvonta
 • LVIA –työn valvonta
 • Sähkötyön valvonta
 • Hankekehitys
 • Hankesuunnittelu
 • Kartoituksien ja tutkimuksien järjestäminen
 • Turvallisuuskoordinointi
 • Kosteudenhallintakoordinointi
 • Puhtaudenhallintakoordinointi
 • Rakennustyön tarkkailijan tehtävät
 • Ryhmärakennuttamisen ja täydennysrakentamisen rakennuttajapalvelut

PROJEKTINJOHTO

Projektinjohtajan tarkoitus on johtaa hänelle määritellyin valtuuksin rakennushanketta. Hän edustaa tilaajaa suunnittelijoihin, urakoitsijoihin, muihin rakentamisen osapuoliin ja käyttäjiin nähden. Hankkeen tarveselvitysvaiheessa projektinjohtaja toimii tilaajan asiantuntijana huolehtien tarpeen mukaisien lähtötietojen kokoamisesta sekä tavoitteiden määrittämisestä yhdessä tilaajan kanssa. Hän myös avustaa hankeviestinnän sekä valitun etenemisstrategian toteutumisessa.

Hankkeen projektinjohdon palvelut sisältävät esimerkiksi seuraavat tehtävät

 • Projektin johtaminen ja rakennuttaminen tilaajan määritellyin valtuuksin

 • Tilaajan asiantuntija, edustaja ja etujen valvoja muihin hankeosapuoliin nähden

 • Hankkeen ohjaus ja koordinointi tilaajan tavoitteisiin yhdessä tilaajan kanssa

 • Tilaajan avustaminen päätöksentekovaiheissa

 • Hankkeen raportointi aikataulullisesta, laadullisesta ja taloudellisesta näkökulmasta

 • Viestinnän ja asukkaiden huomiointi hankkeessa

 • Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttaminen sekä urakkaneuvottelujen johtaminen

 • Info- ja yhtiökokouksiin osallistuminen asiantuntijaroolissa tilaajan tarpeiden mukaisesti

Projektinjohtaja tutustuu tilaajan lähtötietoihin ja tuo esille tarvittavat lähtötietotarpeet tilaajan tavoitteiden määrittämiseksi ja tarkentamiseksi. Tilaajan kanssa pidetään tarvittava määrä palavereita, joiden myötä edetään vaiheesta seuraavaan.

Suunnittelun ja rakennusurakoiden kilpailutus toteutetaan projektinjohtajan johdolla mm. tuottamalla tarjouspyyntöasiakirjat, tarjousvertailut ja sopimusasiakirjat sekä johtamalla neuvottelut.

Projektinjohtaja seuraa ja raportoi tilaajalle hankkeen etenemisestä aikataulullisesta, laadullisesta ja taloudellisesta
näkökulmasta sekä avustaa tilaajaa päätöksentekopisteistä.

RAKENNUSTYÖN VALVONTA

Rakennuksen työmaavalvonnan tarkoituksena on valvoa suunnitelmien ja sopimuksen mukainen toteutus työmaalla.

Valvoja toimii tilaajan etujen valvojana ja yhdyshenkilönä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä.

Rakennustyön valvoja valvoo, että tilaaja saavuttaa halutun lopputuloksen huomioiden työn laadun, ajan,
turvallisuuden sekä taloudellisuuden.

Valvontatehtävät jakautuvat seuraaviin osiin:

 • Yleisvalvonta

 • Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta

 • Ajallinen valvonta

 • Teknisen toteutuksen laadunvalvonta

 • Talouden valvonta

 • Dokumentointi

 • Käytönopastuksen valvonta

 • Muut valvontatoimenpiteet

 • Vastaanottomenettely

 • Takuuajan tehtävät

TALOTEKNIIKKATÖIDEN VALVONTA

Talotekniikkatöiden valvonnan tarkoituksena on rakennusten LVIA- ja sähköjärjestelmien järjestelmien urakkasopimuksen mukaisen
toteutuksen, laadun, työturvallisuuden, ajallisen ja taloudellisen toteutuksen valvonta työmaalla. Talotekniikkatöiden
työmaavalvonnan tarkoituksena on ennakoiva toiminta rakennuttajan edun valvomiseksi.

Valvontatehtäviin lukeutuvat seuraavat tehtävät:

 • Taloteknisen suoritusten varmistaminen siten, että tulos vastaa teknisesti ja laadullisesti urakkasopimusta

 • Urakoitsijoille kuuluvan TaTe – laadunvalvonnan toteutumisen varmistaminen

 • Työmallien teettäminen ja riittävien tarkastuksien pitäminen eri työvaiheissa

 • Työmenetelmien, työolosuhteiden ja hyvän teknisen suorituksen varmistaminen

 • Käytettävien materiaalien suunnitelmanmukaisuus ja laadun tarkastaminen

 • Teknisten asennusosien tarkastaminen työselitysten mukaan

 • Eri työvaiheiden tarkoituksenmukaisen suoritusjärjestyksen seuranta

 • Ennakkokatselmuksin työtuloksen vastaanottokelpoisuuden määrittäminen

Taloteknisten töiden valvonta aloitetaan laadittuihin suunnitelmiin ja asiakirjoihin tutustumalla, jonka myötä hankkeeseen nimetty talotekninen valvoja ilmoittaa havainnoistaan suunnittelijalle, tilaajalle sekä urakoitsijalle.

Asiakirjoihin perehtymisen jälkeen taloteknistentöiden valvoja laatii tai täydentää valvontasuunnitelmaan omat huomionsa yhteistyössä muiden valvojien, urakoitsijan ja tilaajan kanssa. Ennen urakan aloitusta talotekniikkatöiden valvoja osallistuu järjestettävään valvonnan aloituskokoukseen.

HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnitelman tarkoituksena on määrittää korjaushankkeen sisältö, laajuus, tavoitteet sekä laatutaso. Hankesuunnitelmassa vertaillaan eri korjausvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Hankesuunnittelulla luodaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle päätöksenteon perusteet ja kaikille suunnittelijoille tavoitteet, joihin suunnittelua verrataan koko suunnittelun ajan.

Hankesuunnitelma on korjaushankkeessa tärkeä vaihe ja sen pohjalta tehdään investointipäätös. Hankesuunnittelun osuus kokonaiskustannuksista on verrattain pieni mutta se määrittää valtaosan hankkeen kustannuksista.

Hankesuunnitelma sisältää seuraavat palvelut:

 • Lähtötietoselvitys ja niiden arviointi

 • Kiinteistökatselmus

 • Hankesuunnitelman laatiminen

 • Hankesuunnitelman esitysmateriaali

Suunnittelijat perehtyvät lähtötietoihin ja tekevät kiinteistökierroksen, jossa kirjataan hankesuunnitelmaan nykytila. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa täydennetään nykytila ja kirjataan vaihtoehdot. Toisessa suunnittelukokouksessa esitellään vaihtoehdot ja niiden sisältö sekä määritetään kustannustaso vaihtoehdoille sekä päätetään esitettävästä vaihtoehdosta. Lopuksi pidetään infotilaisuus, jossa esitellään valmis hankesuunnitelma.

Hankesuunnittelun alussa, haetaan lähtökohdiksi tilaajan tahtotila ja tavoitteet. Kiinteistön nykytilanne selvitetään ja kuvataan. Suunnittelun lähtötiedoksi laaditaan myös osakaskysely, jolla pystytään kartoittamaan osakkaiden tarpeita ja näkemyksiä korjausvaihtoehdoista sekä perustasosta.

Kun tarpeelliset lähtötiedot on koottu, pidetään suunnittelun aloituskokous, jossa hankesuunnittelu käynnistetään. Suunnitteluvaiheessa arvioidaan eri korjausvaihtoehtojen soveltuvuus kohteeseen ja vertaillaan niiden kustannukset. Tämän jälkeen, hankkeelle laaditaan alustava aikataulu.

Toinen suunnittelukokous pidetään, kun suunnitelmat ovat valmistuneet. Kun suunnitelmat ovat hyväksytty, pidetään osakasinfo, jossa korjaushanke esitellään kaikille osakkaille. Hankesuunnitelma luovutetaan tilaajalle ja se toimii investointipäätöksen tukena ja myöhemmin varsinaisen suunnitteluvaiheen pohjana.

TURVALLISUUS-, KOSTEUDENHALLINTA- JA PUHTAUDENHALLINTAKOORDINOINTI

Koordinaattorin tehtävänä on varmistaa rakennustyön turvallisuus ja riskien hallinta rakennustyön toteuttamisessa sekä suunnitteluvaiheessa. Koordinaattori toimii suoraan asiakkaan, eli rakennuttajan edustajana.

Kuhunkin koordinointitehtävään sisältyy tehtävät, joiden tarkoituksena on turvata rakennushankkeessa hyvä laatutaso. Erikseen nimettävällä koordinaattorilla tilaaja osoittaa vastuullisuutta ko. osa-alueilla.

Korjaushankkeessa koordinaattorin tehtävät toteutetaan yleensä joko projektipäällikön, valvojan tai rakennuttajainsinöörin tekeminä.

RAKENNUSTYÖN TARKKAILIJAN TEHTÄVÄT

Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on toimia osakkeenomistajien nimeämänä tarkkailijana rakentamisvaiheessa ja seurata, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti, sovitussa rakentamisaikataulussa sekä noudattaen hyvän rakentamistavan mukaisia työtapoja ja käyttäen asianmukaisia materiaaleja. Ammattitaitoisella rakennustyön tarkkailulla seurataan rakennushankkeen eri työvaiheiden etenemistä, tehdään tarpeelliseksi katsottuja huomioita rakentamisen aikana sekä informoidaan tilaajaa hankkeen etenemisestä ja huolehditaan osakkaiden eduista.

RYHMÄRAKENNUTTAMISEN JA TÄYDENNYSRAKENTAMISEN RAKENNUTTAJAPALVELUT

Ryhmärakennuttajakonsultin tehtävänä on valmistella hankkeeseen parhaiten soveltuva toteutusmuoto,  siihen tarvittavat urakka- ja muut hankintasopimukset sekä kustannusarvio, joka perustuu urakoitsijoilta saatuihin tarjouksiin. Konsultti johtaa hanketta asukasryhmän toimeksiannosta ja vastaa sovittua palkkiota vastaan projektinjohdosta, suunnittelun ohjauksesta, hankkeen hallinnosta ja valvonnasta.
Ammattitaitoinen konsultti huolehtii myös hankkeen riskien hallinnasta, varmistaa asuntojen luovuttamisen virheettöminä sekä valvoo rakentamisen aikana työmaalla rakennustöiden kosteudenhallintaa. Hankkeen läpivienti on ennustettava, kustannukset läpinäkyviä asukkaille ja hankkeen eteneminen on hyvin dokumentoitu.

Täydennysrakentamis- ja ullakkokerroksen lisärakentamishankkeissa konsultti valvoo taloyhtiön etua osapuolten välisissä neuvotteluissa, hoitaa saneeraushankkeen projektinjohtotehtävät, ohjaa rakennuslupa- ja toteutussuunnittelua, osallistuu rakennuslupavaiheen neuvotteluihin ja hoitaa rakentamisen valmistelutehtävät sekä hankkeen osapuolten välisten sopimusten valmistelutyöt. Toimeksianto jatkuu rakentamisen ohjausvaiheen tehtävillä ja urakoiden toteutuksen valvonnalla.

HANKKEEN KULKU

Tyypillisesti korjausinvestointihanke, kuten putkiremontti tai julkisivuremontti, alkaa lähtötietojen kokoamisella. Lähtötiedoilla saadaan hankkeen laajuuteen liittyviä ennakkotietoja, joita tarkennetaan tehden hankesuunnitelma.

Hankesuunnitelma on alustava suunnitelma hankkeen laajuus ja laatutasosta. Yhtiön hyväksyttyä hankesuunnitelma, haetaan hankkeeseen suunnittelijat ja suunnitellaan rakennusprojekti yksityiskohtaisemmin ja haetaan tarvittavat luvat.

Suunnitelmien täsmentyessä kilpailutetaan hankkeeseen urakoitsijat, jotka valmistelevat rakentamisen.

Kun hankkeen rakentamisvaihe alkaa, projektipäällikkö ja valvojat ohjaavat rakentamista ja valvovat sopimuksen mukaista työsuoritusta.

Rakentamisen lähestyessä valmistumisvaihetta, tehdään vastaan- ja käyttöönoton tehtävät ja rakentamisvaihe päättyy, kun kaikki työt ovat saatettu loppuun suunnitelmien mukaisesti.

Tyypillisesti työllä on kahden vuoden takuu, jonka aikana pystytään havainnoimaan tehdyn työ laatu ja tarvittaessa korjaamaan virheet ja puutteet.


Sovellamme kaikkia tunnettuja toteutusmuotoja asiakkaan hankkeen parhaaksi.

Edellä kuvattu kokonaisurakka muotoinen toteutusmuoto on tyypillisin taloyhtiöiden korjaushankkeissa. Muita hallitsemiamme toteutusmuotoja ovat jaettu urakka, KVR-urakka, projektinjohtourakka, allianssi, yhteistoiminnallinen urakka ja ranskalainen urakka. Sovellamme kaikkia tunnettuja toteutusmuotoja asiakkaan hankkeen parhaaksi.